Praying Together

YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET

Käytännön  yhteyden  edellytyksistä

Toteamme aluksi, että “paikallistason konkreettiset kysymykset ovat usein teologisesti erittäin vaikeita ja samalla kiinnostavia” (Risto Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan). Lahden kristittyjen yhteistyötoimikunta (YTT) haluaa toimia ongelmakeskeisyyden sijaan mahdollisuuskeskeisesti. Keskinäisen yhteistyön reunaehtoina ovat toiminnan laillisuus, kunkin seurakunnan uskon tunnustuksen kunnioittaminen, hyvät ekumeeniset periaatteet sekä toimivuus ja järkevyys.

Käytännön yhteistyössä korostamme seuraavia periaatteita


 1. Kaikki yhteistyössä mukana olevat seurakunnat tai yhteisöt hyväksyvät toisensa tasavertaisina kumppaneina, joilla on yhtäläinen osallisuus (koinonia) Kristuksen ruumiiseen: “On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa” (Ef. 4:4-6). Tämän tunnustamalla haluamme vapautua omasta ylemmyyden tai alemmuuden asenteesta sekä toistemme muuttamishalusta. Tunnustamme käytännössä, että Kristuksen ruumis muodostuu erilaisista seurakunnista/yhteisöistä, joilla on erilaisia armolahjoja. Tunnustamme, että erilaiset kristilliset tunnustuskunnat omine painotuksineen ovat Jumalan armon runsauden ja kärsivällisyyden ilmauksia, joiden tulee säilyä. Näemme keskinäisen erilaisuutemme rikkautena, samanarvoisena ja säilytettävänä. Jo Uuden Testamentin seurakunnat olivat hyvin itsenäisiä, joilla oli erilaisia korostuksia, mutta silti keskinäinen yhteys.

 2. Hyväksymme näkemyksen, että tietty peruskonsensus tärkeimmistä kristillisistä opeista riittää yhteistyön pohjaksi: Raamattu ohjeellisena Jumalan sanana, kolminaisuusoppi, pelastusoppi, uskonvanhurskaus, Kristuksen vastaan ottaminen Herrana. Toimimme näkemyksen pohjalta, jonka mukaan ekumeniassa on ensisijaista toteuttaa rukouksen, ylistyksen ja todistuksen kieltä. Emme riitele erilaisista opeistamme tai käsityksistämme. Yleisohjeemme on “Välttämättömissä asioissa ykseys, ei-välttämättömissä vapaus ja kaikissa asioissa rakkaus”.


Keskinäisen yhteistyömme tarkoitus ja joitain toteutustapojamme


 1. Annamme omalla paikkakunnallamme todistuksen Kristuksen kirkon yhteydestä, kyvystä olla yhdessä ja hyväksyä toisensa, jotta “maailma uskoisi” (Joh. 17:21). Esimerkkeinä mainitsemme vuosittaisen ekumeenisen rukousviikon ja Vapun päivän kokoukset.

 2. Kokoamme voimamme yksittäisiin, suurempiin tapahtumiin, joita yksittäinen seurakunta tai yhteisö ei pystyisi järjestämään. Esimerkkeinä ovat Lahden Yhteysaktiot ja nuorten Lahti Hope –tapahtumat.

 3. Harjoitamme yhteistoimintaa päällekkäisorganisaatioiden välttämiseksi esimerkiksi huume-, päihde-, kriisi- tai erityisnuorisotyössä, sekä diakoniatyössä.

 4. Annamme oman paikkakuntamme kristityille kokemuksellista ja sanallista opetusta Kristuksen ruumiin ykseydestä. Näemme tärkeäksi parantaa hyväksymättömyydestä syntyneitä haavoja keskinäisen rakkauden ilmapiirissä.

 5. Annamme keskinäistä informaatiota ja konsultaatiota seurakuntien ja yhteisöjen sekä niiden paimenten kesken. Tätä tarvetta korostaa alati muuttuva yhteiskunnallinen ja uskonnollinen tilanne; uudet virtaukset, ilmiöt, opettajat ja seurakunnat.

 6. Annamme toisillemme hengellistä tukea.Koska kristilliset seurakunnat ja niiden paimenet ovat hengellisen sodankäynnin etulinjassa (Ef. 6), me tahdomme tukea ja auttaa toisiamme jatkuvan esirukouksen ja muin tarpeellisin keinoin.

 7. Luovutamme mahdollisuuksien mukaan kirkollisia tiloja toistemme käyttöön esimerkiksi kirkollisia toimituksia (hautaukset, vihkimiset) varten.


Yhteistoimintamme rajoja


Näemme tärkeäksi tunnistaa seuraavat keskinäisen yhteistoimintamme rajat ja arvostaa niitä:

 1. Tervettä yhteyttä ei edistä sellainen yhteistoiminta, jonka tuloksena käsitys omasta hengellisestä kodista hämärtyy. Emme pidä suotavana toimintaa, jonka seurauksena voi olla koditon “yhteiskristillinen lauma” tai muodostua uusi “yhteiskristillinen seurakunta”. Jumalanpalveluselämän ja pääsääntöisen kokoavan toiminnan tulee tapahtua omissa seurakunnissa.

 2. Rakentavaa ja tervettä yhteyttä ei edistä toiminta, johon paimenet olisivat valmiita, mutta seurakunnan jäsenet eivät, ja jonka toiminnan tuloksena ovat riidat ja hajaannus eri seurakunnissa. Toteuttaessamme kristittyjen yhteistä toimintaa tahdomme rohkaista paimenia kulkemaan viisaassa aikataulussa omissa seurakunnissaan.

 3. Emme harjoita yhteistoimintaa “kalastushakuisten” seurakuntien kanssa, joiden paimenet eivät rohkaise toisen seurakunnan jäseniä kasvamaan kristittyinä ja vastuunkantajina näiden omassa seurakunnassa. Tällaiset seurakunnat korostavat omaa erityisasemaansa muihin seurakuntiin nähden.

 4. Emme harjoita yhteistoimintaa epäraittiita ja yksipuolisia korostuksia jatkuvasti suosivien seurakuntien kanssa. Tällaista yksipuolisuutta voivat edustaa epäraitis parantumisen vaatimus tai epäraittiiseen profetiaan keskittyminen; samalla tunnustamme Pyhän Hengen voiman parantaa sairauksista ja antaa raitista profetoimisen lahjaa.

 5. Näemme tärkeäksi tunnistaa seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten kapasiteetin rajat, joiden ei tule ylittyä kristittyjen yhteistoiminnan seurauksena, jolloin oman seurakunnan rakentaminen kärsii.